Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline Havacılık Tazminatı Ödenmesi için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu konudaki hukuksuzluğu ortaya koymak için konuyu yargıya da taşıdık. Dava dosyası İzmir İdare Mahkemesince incelemeye alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden savunma istenmiş olup kurumun savunması henüz mahkemeye intikal etmemiştir. Buraya kadar yazdıklarıma bakarak herhangi bir garipliğin olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, kurumun mahkemeye vereceği muhtemel savunmaya karşılık, kendi çapımızda yaptığımız incelemede...
MALİYE ÇALIŞANLARI NEDEN HAKLARINI KAYBEDİYOR ? Devletin vatandaşına verdiği her türlü kamu hizmetinin bir maliyeti vardır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, adalet, iç ve dış güvenlik başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerin maliyetinin yüzde 85’i toplanan vergilerden oluşur. Ancak, hiç kimsenin aklına bu verginin kimler tarafından hangi şartlar altında toplandığı gelmez. Oysa kamuda görev yapan memurlar içerisinde gerek iş yükü gerekse mevzuat yönünden...
TBMM'de kabul edilen Torba Yasa'da 4/C li personele iş güvencesi verildiği şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Sadece Özelleştirme mağduru 4/C'li personelin iş güvencesi kapsamında olduğu, TÜİK dahil diğerlerinin bu kapsamın dışında bırakıldığı gibi görüşler ortaya atılmaktadır. TBMM'de kabul edilen Torba Yasa'daki 4/C lilerle ilgili madde aynen şöyledir; TORBA YASA’YA EKLENEN MADDE METNİ; MADDE 14 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin...
Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi şöyle demektedir: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. Yine Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlığını...
Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden Torba Yasa'nın 14 üncü maddesiyle 657 sayılı Yasanın 4/C fıkrasına; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda...
Büyükşehir Yasasında yapılan değişiklik sonucu Büyükşehirlerin sınırları ilin mülki sınırları olarak kabul edilmişti. Memuriyet mahallinin Büyükşehir Belediyesi sınırları olarak değerlendirilmesi nedeniyle il merkezine olan uzaklığa bakılmaksızın ilçelere yapılan geçici görevlendirmelerde harcırah ödenmemekteydi. Torba Yasa'nın 92 nci maddesi ile yapılan değişiklikle MEMURİYET MAHALLİ yeniden tanımlanmıştır. Buna göre; MADDE 92- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ...
Sözde yetkili sendikaların 10 yıldır hükümetle yaptıkları toplu görüşme/sözleşmeler sonucu kazanılmış haklarını kaybettiler. kamu çalışanları bu duruma rağmen aynı sendikalara yetki vermeye devam ediyor. haksen olarak haklarımızdaki gerilemeye dikkat çekmek için "geri geri" yürüdük. dünyada ilk defa yapılan bu eylemle milyonların sesini duyurmayı başardık. yüzbinlerce üyesi bulunan sendikaların yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı. kamu çalışanlarının tekrar/yeniden düşünme zamanı gelmiştir....
Hiç kimsenin varlıklarından haberdar dahi olmadığı 4/C personelin hak ve hukuku için kurulduğumuz anda başlattığımız mücadelede önemli aşamaları geçtik. Haksen'in hukuk mücadelesi sonuç 2009 yılında 4/C personele sendika hakkı aldık. 4/C statüsünün anayasaya aykırılık iddiamızı anayasa mahkemesine kadar taşıdık. şimdi AİHM'den gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Baştan beri 4/C'linin meselesinin ücret olmadığını, esas problemin insani boyutta olduğunu iddia ettik. 4/C personelin Devlet...
Ülkemizde 40 yıldan beri 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre personel çalıştırılıyor. 2010 yılından önce işinden ayrılan veya emekli olan 4/C personele herhangi bir tazminat ödenmiyordu. tekel işçilerimizin şanlı direnişi sonucu 2010 yılından itibaren "iş sonu tazminatı" adı altından bir ödeme yapılmaya başlandı.bu tarihten önce işinden ayrılan 4/C personele tazminat ödenmesiyle ilgili davamız danıştay'da devam etmektedir. bu davanın lehimize sonuçlanması halinde...
Muhasebat genel müdürlüğünce 2011 yılında yapılan muhasebe uzmanlığı sınavındaki hatalı sorular açtığımız dava sonucu iptal edildi.hatalı sorular sınava giren tüm adaylar lehine doğru kabul edilerek + puna verildi. Mahkeme kararı gereğince yeniden bir sıralama yapılarak 1,5 yıl sonra 31 kişi daha 70 barajını geçti. Tüm bunlar sadece ve sadece haksen'in duyarlılığı ve mücadelesi sonucu gerçekleşti. Maliye yetkileri ile yaptığım görüşmede, 31 kişinin bir an...